à¡ÕèÂǡѺàÃÒ

สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขทะเบียน

เลขคัสซี

ประเภทวัตถุอัตราย

ลักษณะรถ

1

หจก.ป ศรีมหาโพธิบริการ

81-1697

FL1JYKA-10868

ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว (LPG)

10 ล้อ

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

บ.เฟอร์รารี แอสฟัลท์ จก.

80-9426

FVZ32MZPR-3002439

ยางมะตอย

10 ล้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

นายวิสูติ  อนุรักษ์วงศ์ศรี

81-3338

FVZ12MYK3604397

น้ำมัน

10 ล้อ

8

นายวิสูติ  อนุรักษ์วงศ์ศรี

81-0309

FL1JYKA-10452

น้ำมัน

10 ล้อ

9

นางวาสนา  มาลัย

81-3128

FVM33NZY-3000239

น้ำมัน

10 ล้อ

10

สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ

81-2194

FVM33N2Y-3000069

น้ำมัน

10 ล้อ

11

นางสาววิมาร  คลองมีคุณ

81-1996

FXZ23NFYK-3603515

น้ำมัน

10 ล้อ

 

 

 

 

 

 

13

นางสาวสุณีรัตน์  ศรีสมบูรณ์สกุล

81-0979

FXZ13NFY-3904576

น้ำมัน

10 ล้อ

14

นางสาวสุณีรัตน์  ศรีสมบูรณ์สกุล

81-0476

FVM32MR-3000450

น้ำมัน

10 ล้อ

 

 

 

 

 

 

16

หจก.สำรวยบริการ

81-0874

FVM33MT-3001264

น้ำมัน

10 ล้อ

17

นางนวลักษณ์  แก้วดี

81-0868

FR272B-20242

น้ำมัน

10 ล้อ

18

นายสัญชัย  พานทอง

81-0417

FM3HNLA-15319

น้ำมัน

10 ล้อ

ลำดับที่

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขทะเบียน

เลขคัสซี

ประเภทวัตถุอัตราย

ลักษณะรถ

19

จสอ.หญิงนุกูล  พูลสวัสดิ์

81-0085

FVM12MYK-3604400

น้ำมัน

10 ล้อ

20

บ.สหสี่เวนเจอร์กรุ๊ป จก.

80-9913

FVM33MT-3000863

น้ำมัน

10 ล้อ

21

หจก.บัญชาศรีมหาโพธิ 1989 จก.

80-9831

FVZ33MZPFT-3000696

น้ำมัน

10 ล้อ

22

หจก. เตมิยานนท์ออยล์

80-9763

FL187LA-11129

น้ำมัน

10 ล้อ

23

นายแสวง  พาบัว

80-6630

FXZ13NFY-3586881

น้ำมัน

10 ล้อ

24

บริษัท เฟอร์รารี อินเตอร์เทรด จำกัด

70-0225

FVM12MYK-3603832

ยางมะตอย

10 ล้อ

25

บริษัท เฟอร์รารี อินเตอร์เทรด จำกัด

70-0226

FVM12MY-3902738

ยางมะตอย

10 ล้อ

26

บริษัท เฟอร์รารี อินเตอร์เทรด จำกัด

70-0227

FVM12MY-K-3603545

ยางมะตอย

10 ล้อ

27

บริษัท เฟอร์รารี อินเตอร์เทรด จำกัด

70-0229

FVM12MY-K3603547

ยางมะตอย

10 ล้อ

28

บริษัท เฟอร์รารี อินเตอร์เทรด จำกัด

70-0232

FVM12MY-K3603899

ยางมะตอย

10 ล้อ

29

หจก.พรพิชัยปราจีนบุรี

81-0133

GD176-10355

ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว (LPG)

6ล้อ

30

หจก.พรพิชัยปราจีนบุรี

80-5904

3900043

ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว (LPG)

10 ล้อ

31

หจก.พรพิชัยปราจีนบุรี

80-9836

MKT-0055-96

ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว (LPG)

กึ่งพ่วง 8 ล้อ

32

หจก.พรพิชัยปราจีนบุรี

80-6064

CD12M-01301

น้ำมัน

10 ล้อ

33

หจก.พรพิชัยปราจีนบุรี

80-7898

RCK-0546-93

น้ำมัน

พ่วง 8 ล้อ

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

ลักษณะรถ     ,      6 ล้อ    ,      10 ล้อ     ,    พ่วง      ,      กึ่งพ่วง 2 เพลา     ,     กึ่งพ่วง  3 เพลา

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ผู้ประกอบการขนส่ง

เลขทะเบียน

เลขคัสซี

ประเภทวัตถุอัตราย

ลักษณะรถ

1

หจก.ป ศรีมหาโพธิบริการ

81-1697

FL1JYKA-10868

ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว (LPG)

10 ล้อ

2

หจก.เอ็ม.ซี. สหะการ

80-0041

1120965

ยางมะตอย

6 ล้อ

3

หจก.พรพิงศ์ก่อสร้าง

80-9390

276403

ยางมะตอย

6 ล้อ

4

บ.เฟอร์รารี แอสฟัลท์ จก.

80-9426

FVZ32MZPR-3002439

ยางมะตอย

10 ล้อ

5

บ.ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จก.

80-9775

FF3HMLA-10769

ยางมะตอย

6 ล้อ

6

หจก.ศุภผลการโยธา

80-9789

FF3HJLA-10175

ยางมะตอย

6 ล้อ